Koszty reprezentacji

Moją zasadniczą stawką jest stawka godzinowa, płatna małymi pakietami wartościowymi z góry za pewien etap. W czynnościach sprawdzających i postępowaniach podatkowych związanych wyłącznie ze sposobem interpretacji przepisu prawa wynagrodzenie naliczane jest w stawce godzinowej na bieżąco za wykonane czynności. W każdej sprawie mogę zaproponować wynagrodzenie zryczałtowane (np. za kontrolę, instancję), jednak w mojej ocenie często będzie ono nieco wyższe, niż wynagrodzenie za rzeczywiście przepracowane godziny. W każdym przypadku Klient może zaproponować wynagrodzenie za sukces, jeśli uzna to za stosowne. Wszystkie kwoty są kwotami brutto (z VAT).
Zobacz przykładowy nakład pracy w sprawie oraz przykładowe rzeczywiste zestawienia czasu pracy w sprawach.

PLN500 / godzinę

Obejmuje wszystkie sprawy związane ze sprawą główną w miarę rozwoju sytuacji, takie jak kontrola, postępowanie podatkowe, postępowanie odwoławcze, postępowanie przed sądem administracyjnym, zabezpieczenie w postępowaniu podatkowym i egzekucyjnym, rygor natychmiastowej wykonalności, kontole w innym zakresie - wg zlecenia Klienta. Płatne z góry w pakietach wartościowych po 10 godzin.

 • Pierwszeństwo przed bieżącymi zleceniami
 • Gotowość przyjęcia nowych spraw
 • Ustalony plan obrony i ataku
 • Nie musisz kontaktować się z urzędem
 • Samodzielnie i aktywnie poprowadzę całość
 • Prawo do wydania mi wiążących poleceń w sprawie
 • Bieżący wgląd w dokumenty przychodzące i wychodzące
Pobierz wzór umowy
PLNryczałt / kontrola, instancja

Obejmuje sprawę określoną w umowie Zmiana zakresu zlecenia, dodatkowe sprawy powiązane - wymagają uzgodnienia wynagrodzenia ryczałtowego za te inne, dodatkowe sprawy. Klient zawsze zna jednak z góry ostateczną kwotę wynagrodzenia należnego za dany etap sprawy. Płatne z góry. Dla przygotowania oferty niezbędny jest wgląd w dokumenty sprawy.

 • Pierwszeństwo przed bieżącymi zleceniami
 • Poszerzenie współpracy wg dostępności czasu
 • Ustalony plan obrony i ataku w tej sprawie
 • Nie musisz kontaktować się z urzędem
 • Samodzielnie i aktywnie poprowadzę tę sprawę
 • Prawo do wydania mi wiążących poleceń w sprawie
 • Bieżący wgląd w dokumenty przychodzące i wychodzące
Pobierz wzór umowy

Często zadawane pytania

FAQ

Sam analizuję dokumenty i sam planuję czynności. Sam staram się kształtować przebieg postępowania tak, by w razie pojawienia się niekorzystnych dowodów mieć w zanadrzu dodatkowe argumenty. Jeżeli będą potrzebne dokumenty lub informacje od Klienta, zawsze przechodzą przez moje ręce i to ja przygotowuję treść wyjaśnień. Postępowanie to proces, można je prowadzić na wiele sposobów, ja wybieram te, które są optymalne i korzystne wg mojej oceny dla Klienta. Wszelkie pisma są wysyłane przez urząd tylko do mnie. Co do zasady Klient nie kontaktuje się z organem podatkowym, jestem tarczą chroniącą Klienta przed niewygodnymi czy podstępnymi pytaniami urzędu. Klient ma jednak zawsze bieżący dostęp on-line do wszystkich posiadanych przeze mnie dokumentów - pism wychodzących, przychodzących, kopii akt, projektów pism itd.

Nie. Jeżeli nie będę rzetelnie przeznaczać na sprawę tyle czasu, ile potrzeba - to po prostu Klient nie przedłuży ze mną umowy, nic nie ryzykując ponad wykupiony wcześniej pakiet godzinowy. Na każde żądanie oraz zawsze przy kolejnym pakiecie godzinowym, Klient otrzymuje zestawienie wszystkich podjętych czynności i dokładnego czasu pracy zużytego na te czynności.

Tego nie da się przewidzieć. W krótszych sprawach jest to od kilku do kilkunastu godzin, a w wieloletnich postępowanich, szczególnie przy wielu sprawach prowadzonych jednocześnie, jest to nawet 100 czy ponad 200 godzin. Proszę jednak pamiętać, że po pierwsze, tak duża ilość godzin dotyczy zwykle więcej niż jednej sprawy naraz, a po drugie, zapłata wynagrodzenia rozbita jest wówczas na wiele lat. W praktyce prowadząc wiele spraw przeznaczam na daną sprawę najmniej czasu, jak to możliwe. Proszę klienta o wszystko, co może przygotować (taniej) księgowy Klienta. Ponadto z reguły przygotowanie pism w trakcie postępowania nie jest czasochłonne. Czasochłonne są czynności na początku - ma to związek z zapoznaniem się ze sprawę, aktami itp., chyba że prowadzę sprawę od początku, wtedy jest inaczej. Czasochłonne są przesłuchania - ale w praktyce uczestniczę tylko w tych przesłuchaniach, które są niezbędne dla sprawy, najczęściej uczestniczę tylko w przesłuchaniu Klienta (jeśli Klient wyrazi zgodę na Jego przesłuchanie), oraz osób kluczowych dla sprawy. Czasochłonne jest również przygotowanie środków odwoławczych - zastrzeżeń do protokołów kontroli, odwołań, zażaleń, skarg do sądu administracyjnego.

Tak. Po pierwsze można zerknać na ilość godzin pracy w przykładowo opisanych sprawach tutaj. Z zestawień tych wynika, że przy długich i czasochłonnych sprawach ostatecznie ilość godzin poświęcana średniomiesięcznie na sprawę to 2-4 godziny (w takich sprawach okresy bezzczynności przeplatają się z intensywną pracą np. przy odwołaniach). Przy krócej trwających sprawach średnia ta jest większa. Po drugie, można pobrać szczegółowy rzeczywisty wykaz czasu pracy z dwóch spraw tutaj.

Moje doświadczenie wskazuje, że wynagrodzenie godzinowe będzie zwykle niższe, niż zryczałtowane, które musi uwzględniać różne możliwe warianty rozwoju sprawy. Z pewnością wynagrodzenie ryczałtowe daje Klientowi pewność, ile zapłaci za dany etap sprawy. Pamiętajmy jednak, że rzadko sprawa kończy się na kontroli podatkowej, bo też coraz częściej kontrole podatkowe czy celno-skarbowe są wszczynane wobec osób, co do których organy podatkowe mają już konkretne zastrzeżenia, oparte na informacjach z innych źródeł. Tym niemniej zawsze istnieje możliwość przejścia na rozliczenia godzinowe od następnego etapu sprawy.

Nie. Klient zawsze może je ustalić. Jeżeli Klient zdecyduje się ustalić wynagrodzenie za sukces, Klient samodzielnie decyduje też o jego wysokości. Jest ono należne po ostatecznym zmniejszeniu przypisu (po ostatecznym zakończeniu całego postępowania), albo po zakończeniu kontroli bez naliczonego przypisu.

Wynagrodzenie w stawce godzinowej naliczane jest po każdej wykonanej czynności z dołu w przypadku czynności sprawdzających oraz prostych postępowań podatkowych, w których istota sporu polega na interpretacji przepisu prawnego. W takich sprawach moje zadanie polega na pracy z niewielką ilością dokumentów i na analizie prawnej. Czynności jest mało, ale bywają one podejmowane w dużych odstępach czasu.

W takiej sytuacji usluga nie będzie kontynuowana, a pełnomocnictwa zostaną niezwłocznie wypowiedziane. Brak zapłaty traktowany jest jak decyzja o rozwiązaniu umowy (o zakończeniu współpracy) przez Klienta.

Tak, kontrole i postępowania podatkowe prowadzę niemal w całej Polsce, a czynności sprawdzające z uwagi na ich charakter - na terenie całego kraju. Obecnie miejsce położenia organu kontroli ma znacznie mniejsze znaczenie, niż dawniej. Przeczytaj więcej tutaj o tym, w ilu województwach prowadziłem sprawy moich Klientów.

W przypadku współpracy w ramach postępowań podatkowych i kontroli, wynagradzanych w ramach pakietów godzinowych, do czasu pracy nie są zaliczane: czas odbioru korespondencji, krótkie rozmowy z Klientem na tematy bieżące, szczególnie dotyczące stanu spraw. Gratis otrzymujesz też opiekę, czuwanie nad Twoją sytuacją: nie wliczam Klientowi tego czasu, w którym myślę o Jego sprawie, ale nie koncentruję się na jakimś konkretnym zadaniu, jest to taka ogólna piecza czy ogólne myślenie strategiczne, w oparciu o które są dopiero realizowane konkretne zadania jak opracowanie stanowiska prawnego czy sporządzenie pisma.